آموزش زناشویی و جنسی, آموزش های مربوط به سکس, آموزش همسرداری, بارداری و کودک, آموزش به مادران باردار,زندگی زناشویی بهتر و … در این بخش قرار دارند.