اخبار مربوط به حوزه دیجیتال شامل اخبار موبایل و تبلت, کامپیوتر و اینترنت در این بخش قرار دارند.